เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
บริษัท หมอยาสิริกร จำกัด (MSK) ก่อตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเวลาเกือบ 20 ปี โดยการทำธุรกิจในช่วงแรก ดำเนินงานในนามบุคคลซึ่งเป็นลักษณะของกิจการขนาดย่อมโดยทั่วไป กระทั่งปี 2558 คณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงการที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้ทันและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท หมอยา สิริกร จำกัด ขึ้นในช่วงต้นปี 2561 เพื่อรองรับต่อการดำเนินธุรกิจด้านการขายยาทั้งหมด
 
ในการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขนาดธุรกิจของร้านหมอยาสิริกร มีการเติบโตขึ้นอย่างน่าพอใจ และในปี 2562 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนโปรแกรมระบบการจำหน่ายสินค้าใหม่ทีมีประสิทธิภาพกว่าเดิม  เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯต่อไปในอนาคต ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้บริการกับลูกค้าร้านขายยาทุกๆท่านให้ดีที่สุด  


วิสัยทัศน์
บริษัท หมอยาสิริกร จำกัด (MSK) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสรรหายาเวชภัณฑ์คุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านขายยา มีระบบการจัดการและการบริหารงานที่ทันสมัยพร้อมที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดเวลา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ภารกิจ
บริษัท หมอยาสิริกร จำกัด (MSK) มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยผสานกับการใช้เทคโนโลยีและแนวการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าร้านขายยา ภายใต้การทำธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดี 

ค่านิยมขององค์กร
1. ลูกค้าคือคนสำคัญ – ให้ความสำคัญและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. จรรยาบรรณที่ดีและซื่อสัตย์ – ยึดความถูกต้องในการทำธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่ลูกค้า
3. การทำงานเป็นทีม - บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกๆคน และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและองค์กร
4. มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ – บริษัท หมอยาสิริกร มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการทำธุรกิจร้านขายยาให้ดีที่สุด